Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Leverancier: Exclusive Beauty Webshop (verder te noemen Exclusive Beauty) de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;

2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Exclusive Beauty een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Exclusive Beauty aangaat;

3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Exclusive Beauty georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Exclusive Beauty
Buikslotermeerplein 134
1025 EX Amsterdam
E-mailadres: webshop@exclusivebeauty.nl
KvK-nummer: 63554550
BTW-ID: NL001604205B96

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Exclusive Beauty en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Exclusive Beauty en Koper.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Exclusive Beauty is bepaald.

3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Exclusive Beauty.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Exclusive Beauty erkend.

6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Exclusive Beauty langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze  algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Exclusive Beauty zijn in te zien en waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

8. Exclusive Beauty behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Het aanbod en totstandkoming overeenkomsten

1. Door het gebruik van de webshop van Exclusive Beauty en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de webshop.

2. Exclusive Beauty is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

3. Het aanbod van Exclusive Beauty is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Exclusive Beauty gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Exclusive Beauty niet.

7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens heeft aangeleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de webshop/website en desbetreffende data telefonisch door Exclusive Beauty is ontvangen dan wel via een bestelformulier, e-mail of post. Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Exclusive Beauty uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Exclusive Beauty passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Exclusive Beauty daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11. Exclusive Beauty kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Exclusive Beauty op grond van dit onderzoek redelijkerwijs gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Exclusive Beauty gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief 21% BTW (tenzij anders door Exclusive Beauty aangegeven) en exclusief overige kosten zoals (overheids)heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Exclusive Beauty aangegeven.

2. Koper is de prijs verschuldigd die Exclusive Beauty in haar bevestiging aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Exclusive Beauty worden gecorrigeerd.

3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.

4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Exclusive Beauty.

5. Indien Koper producten van Exclusive Beauty willen verkopen op een eigen website of een website van derden, bijvoorbeeld Amazon.com, dan is de Exclusive Beauty advies verkoopprijs leidend en mogen de producten niet voor minder dan de geldende advies verkoopprijs worden verkocht.

Artikel 6. Betaling

1. Exclusive Beauty biedt de volgende betalingsmogelijkheden in de webshop: contant of per pin (alleen bij afhalen), iDeal, PayPal.

2. Exclusive Beauty kan de betalingsmogelijkheden wijzigen/uitbreiden. De betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de website.

3. Exclusive Beauty kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling verlangen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Exclusive Beauty te melden.

5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

6. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Exclusive Beauty, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

7. In geval van niet tijdige betaling is Exclusive Beauty bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7. Afzetgebied

1. Bestellingen kunnen binnen de Benelux en in overleg wereldwijd geleverd worden.

2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. In beginsel streeft Exclusive Beauty ernaar om bestellingen die vóór 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag te  verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

2. Aan de leveringsplicht van Exclusive Beauty zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Exclusive Beauty geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Exclusive Beauty kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze (schriftelijk) kenbaar maken. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nageleverd worden.

5. Exclusive Beauty streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.

6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Exclusive Beauty het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

10. Indien je per abuis artikelen ontvangt die je niet hebt besteld, dan dien je Exclusive Beauty hiervan binnen 48 uur na ontvangst van de artikelen op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop (B2C), overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 10 werkdagen dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Exclusive Beauty heeft geretourneerd, is de koop een feit.

2. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot retournering, daarvan binnen de termijn van 10 werkdagen na aflevering per email aan webshop@exclusivebeauty.nl melding te maken bij Exclusive Beauty. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Exclusive Beauty behoudt zich het recht voor om niet aangemelde geretourneerde goederen te weigeren.

3. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, geopend, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Exclusive Beauty houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.

4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid, draagt Exclusive Beauty er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

6. Indien de teruggezonden goederen niet conform de voorwaarden zijn ontvangen dan wordt het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend – en administratiekosten niet aan de afnemer terugbetaald. De teruggezonden goederen blijven eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

7. Zakelijke aankopen (B2B) zijn uitgesloten van zichttermijn/herroepingsrecht.

Artikel 10. Gebreken en klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.

2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 1 0 werkdagen na levering (of binnen 10 werkdagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), schriftelijk of per email aan webshop@exclusivebeauty.nl kenbaar gemaakt worden aan Exclusive Beauty.

3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden geheel voor rekening en risico van Koper. Exclusive Beauty is in dat geval vrij de producten geheel voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Exclusive Beauty is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door Exclusive Beauty geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Exclusive Beauty in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Exclusive Beauty zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.

2. Exclusive Beauty is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

3. Exclusive Beauty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg – of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4. Indien Exclusive Beauty om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
– indien er wijzigingen in of aan het product zijn aangebracht, danwel geprobeerd hebben aan te brengen, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Exclusive Beauty of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Exclusive Beauty.

Artikel 13. Overmacht

1. In geval van overmacht is Exclusive Beauty niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Exclusive Beauty is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie -)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Exclusive Beauty zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

2. Exclusive Beauty neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen Exclusive Beauty en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Exclusive Beauty en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Exclusive Beauty er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

5. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

Algemene voorwaarden Training

De Algemene voorwaarden Training zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Exclusive Beauty en de cursist zoals vermeld op de website.

1. Algemene begripsbepalingen

1. Exclusive Beauty, gevestigd te Buikslotermeerplein 134 te Amsterdam, handelend onder KVK-nummer 63554550.

2. De cursist: degene die zich middels het online inschrijfformulier, het accepteren van offerte of opdrachtgeven heeft ingeschreven voor een van de door Exclusive Beauty georganiseerde trainingen.

3. De studiegids of website: studie informatie van Exclusive Beauty waarin alle relevante gegevens van de betreffende training(en) zijn vermeld.

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie (bijv. e-mail en WhatsApp).

2. Training

1. Exclusive Beauty verzorgt de training zoals vermeld op de website en in de inschrijvingsbevestigingsmail.

3. Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Exclusive Beauty en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het ingevulde (online) inschrijfformulier treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Exclusive Beauty. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een ouder of wettelijke vertegenwoordiger/verzorger schriftelijk toestemming te geven of de toestemming op het inschrijfformulier te vermelden.

2. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Exclusive Beauty te melden.

4. Prijzen

1. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het les- en oefenmateriaal inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

2. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Zoals bij wijzigingen in het BTW regime en/of de hoogte van het geldende BTW tarief.

5. Betaling

1. Na inschrijving of na acceptatie van de offerte zendt Exclusive Beauty een inschrijvingsbevestiging incl. aanbetalingsverzoek aan de cursist.

2. De €50 aanbetaling dient te geschieden binnen 24 uur na inschrijving. Het resterende bedrag dient uiterlijk bij aanvang van de training per contant of per pin te worden voldaan. Desgewenst is het mogelijk om het resterende bedrag via bankoverschrijving te voldoen.

3. Indien cursist verzuimt de factuur te voldoen, zijn de daaruit voor Exclusive Beauty voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4. Exclusive Beauty mag een cursist, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoet, van verdere training/onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld incl. onder lid 3 vermelde aanvullende kosten in zijn geheel direct opeisbaar.

6. Annulering/verplaatsen door cursist

1. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven.

2. De training kan tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd.

3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training brengen wij 50% van de trainingsprijs in rekening.

4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training brengen wij 100% van de trainingsprijs in rekening.

5. De training kan tot 14 dagen voor aanvang van de training eenmalig kosteloos worden verzet naar een nieuwe datum met een maximum van 6 weken na de initiële trainingsdatum. Na het kosteloos verplaatsen vangt de termijn uit voornoemde leden niet opnieuw aan, kosteloos annuleren of verplaatsen is hierna niet meer mogelijk.

6. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de training, kennis te geven aan Exclusive Beauty. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegt te worden. In geval van overlijden van directe familie of naasten, dient een rouwkaart, gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie overlegt te worden.

7. Aanbetalingen worden niet geretourneerd.

7. Annulering/verplaatsen door Exclusive Beauty

1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft Exclusive Beauty het recht een training tenminste 14 dagen voor aanvang van de training te wijzigen danwel te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schrift elijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door Exclusive Beauty worden gerestitueerd.

2. Bij ziekte en/of verhindering van een trainster zal Exclusive Beauty, voor zover mogelijk, voor vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Exclusive Beauty de cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training alsnog zal worden verzorgd.

3. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainster heeft de cursist geen recht op een (schade)vergoeding. Exclusive Beauty zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van training voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een trainster.

4. In geval van overmacht zoals genoemd onder lid 2 en 3 kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid 1 noch kan de trainingsovereenkomst tussentijds worden beëindigt vanwege de uitval van een trainster.

8. Aansprakelijkheid

1. Exclusive Beauty is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende eigendommen/voorwerpen.

2. Exclusive Beauty is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of letselschade indien cursist of model de (veiligheids) instructies niet in acht neemt tijdens de training; theorie en praktijk oefeningen. Exclusive Beauty is niet aansprakelijk voor enige vorm van  schade en/of letselschade als gevolg van handelingen verricht door cursist tijdens de training. Model zijn tijdens de training is op eigen risico.

3. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

4. De cursist is gedurende de training aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Exclusive Beauty berust bij Exclusive Beauty. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Exclusive Beauty.

10. Huisregels

1. Cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de training behorende lessen.

2. Cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

3. Cursist dient de werkplek opgeruimd en schoon achter te laten. Eten en drinken mogen niet genuttigd worden in de theorie- praktijkruimte.

4. Roken is niet toegestaan in alle ruimten.

5. Het is verplicht om mobiele telefoons tijdens de training uit te schakelen of in “niet storen” modus te zetten.

11. Geschillen

In geval van geschillen tussen cursist en Exclusive Beauty over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Exclusive Beauty en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van Exclusive Beauty worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren.

12. Modellen

Indien cursist niet in staat is om haar eigen model te regelen zal Exclusive Beauty proberen een model te regelen. Exclusive Beauty biedt geen garantie dat dit lukt. Cursist blijft zelf verantwoordelijk voor het regelen van een model. Exclusive Beauty is niet verantwoordelijk voor het al dan niet komen opdagen van het model. Zonder model is deelname aan de training niet mogelijk, waardoor annulering helaas het gevolg is. De annuleringsvoorwaarden uit artikel 6 blijven in dit geval onverminderd van kracht.

13. Studiegids

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de trainingen in de studiegids voorbehouden.

14. Wijziging Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Exclusive Beauty worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Chat openen
Boek je afspraak via WhatsApp
Hallo beauty! Kunnen wij je helpen?